International Convention Center - New Baneshwor, Nepal : A symbol of friendship between Nepalese and Chinese people.
Government of Nepal
Ministry of Urban Development

International Convention Center Development Committee

बिलहरुको सार्वजनिकरण

नेपाल सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय
अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र विकास समिती
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सि.नं
विवरण
ब.उ.शि.नं
खर्च शिर्षक
खरिद प्रक्रिया
प्यान/भ्याट नं
भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था
बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति
रकम
कैफियत
अपलोड समय
नोट: भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।
erzurum escort erzurum escort kusadasi escort manisa escort sanliurfa escort yalova escort zonguldak escort eryaman escort duzce escort batman escort itiraf hatti