International Convention Center - New Baneshwor, Nepal : A symbol of friendship between Nepalese and Chinese people.
Government of Nepal
Ministry of Urban Development

International Convention Centre Development Committee

बिलहरुको सार्वजनिकरण

भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ
सि.नं
विवरण
ब.उ.शि.नं
खर्च शिर्षक
खरिद प्रक्रिया
प्यान/भ्याट नं
भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था
बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति
रकम
कैफियत
अपलोड समय
नोट: भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।